Prowadzenie działalności B+R jako warunek do korzystania z IP Box


Co to jest IP BOX? Na czym polega działalność badawczo-rozwojowa?


Prace badawczo rozwojowe są to działania twórcze obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe,
podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów
wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Działalność ta jest oparta na wiedzy zdobytej w wyniku badań,
doświadczeń praktycznych oraz wiedzy ukierunkowanej na wytworzenie nowych produktów, lub procesów bądź
na udoskonalenie istniejących produktów lub procesów. Istotnym jest więc, aby w procesie wytwarzania danego
produktu/usługi rezultatem było coś unikalnego.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej pobierz nasz comiesięczny plik informacyjny 🙂

Translate »